Algemene voorwaarden

Op deze pagina kunt u onze algemene voorwaarden lezen.

Wij gaan ervan uit dat u zich conformeert aan deze voorwaarden. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing zolang u onder behandeling bent en/of deelneemt aan een cursus of training. Deelname aan activiteiten in de praktijk geschiedt op eigen risico.

Algemene voorwaarden Hekman & Kosters

Artikel 1. Definities

– Behandelaar: Degene die de hulp op het gebied van de individuele gezondheidszorg biedt aan de cliënt op grond van een behandelovereenkomst;

– Behandelplan: De overeenkomst, inhoudende het traject tussen de cliënt en Hekman & Kosters met betrekking tot de te leveren hulp op het gebied van de individuele gezondheidszorg, dat als doel heeft verlichting of oplossing van klachten;

– Cliënt: Degene die op grond van een behandelovereenkomst hulp op het gebied van de individuele gezondheidszorg ontvangt;

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het behandelplan, zijnde de overeenkomst tussen Hekman & Kosters en cliënt, voor zover door partijen daarvan niet schriftelijk en uitdrukkelijk wordt afgeweken;

2.2

Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele aanvullende behandelovereenkomsten en dienstverlening aan de cliënt;

2.3

Hekman & Kosters zijn aangesloten bij het NIBIG (Nederlands Instituut voor Belangenbehartiging Integrale Gezondheidszorg) en is geregistreerd in het kader van de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg). De cliënt is ervan op de hoogte dat de behandelaar de kwaliteit en de gedragsregels bij de uitoefening van zijn praktijk in dit kader dient te respecteren. De cliënt aanvaardt de gevolgen die hieruit kunnen voortvloeien;

2.4

Wanneer u een dienst bij ons afneemt gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden en ons privacy beleid.

2.5

Alle cliënten kunnen deze algemene voorwaarden op de website, en in de praktijkmap van Hekman & Kosters raadplegen;

2.6

Hekman & Kosters is gerechtigd, indien daartoe naar haar oordeel de noodzaak bestaat, de onderhavige algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

Artikel 3. Totstandkoming behandelplan

3.1

De behandelaar zal met een cliënt, die de wens te kennen heeft gegeven hulp en/of advies te willen ontvangen op het gebied van de gezondheidszorg, een daarop gericht behandelplan vaststellen, welke door de behandelaar en de cliënt dient te zijn vastgesteld en ondertekend;

3.2

Kan de behandelaar het in lid 1 bedoelde behandelplan niet aangaan dan zal hij de cliënt de reden uiteenzetten en de cliënt adviseren bij het vinden van andere passende zorg;

3.3

Van het behandelplan maakt deel uit de bevestiging van de intake en het behandeltraject alsmede deze algemene voorwaarden.

3.4

Er is geen verwijzing vereist van arts of specialist.

3.5

In sommige gevallen is er een derde als opdrachtgever bij de opdracht betrokken. Een verzekeraar of werkgever verbindt zich dan de kosten op zich te nemen. Voorafgaand aan het behandelproces zal Hekman & Kosters samen met cliënt en opdrachtgever resultaatafspraken maken. Deze resultaten zullen vooraf in het behandelplan samen met de opdrachtgever worden vastgelegd. Hierin zal worden overeengekomen of de opdrachtgever en/of de cliënt zal bepalen en verklaren dat de behandeling wel of niet succesvol is afgerond. In het geval van een succesvolle afronding zal de opdrachtgever hiervan op de hoogte worden gesteld en een factuur voor de geleverde diensten ontvangen.

Artikel 4. Verplichtingen behandelaar

4.1

De behandelaar handelt voor de uitvoering van deze overeenkomst conform afdeling 7.7.5 BW (de overeenkomst inzake geneeskundige behandeling) en de voor zijn/haar beroepsgroep geldende voorschriften, modelregelingen en/of protocollen;

4.2

De behandelaar is verplicht cliënt te informeren over het voorgenomen onderzoek en/of de voorgestelde behandeling en over de ontwikkelingen omtrent het onderzoek, de behandeling en de gezondheidstoestand van de cliënt, tenzij cliënt heeft aangegeven geen inlichtingen te willen ontvangen;

4.3

De behandelaar houdt een dossier bij met betrekking tot de behandeling van cliënt;

4.4

De behandelaar is verplicht geheimhouding te betrachten ten aanzien van de behandeling van de cliënt, tenzij de cliënt toestemming heeft gegeven voor de verstrekking van informatie, geheimhouding in strijd is met een wettelijke plicht of geheimhouding in redelijkheid niet van de behandelaar kan worden gevergd;

4.5

De behandelaar neemt bij zijn/haar werkzaamheden de eisen in acht die volgens de algemeen aanvaarde standaard aan een behandelaar op grond van zijn beroep en rekening houdend met zijn individuele deskundigheid redelijkerwijs mogen worden gesteld. De door de beroepsorganisatie opgestelde gedragsregels, richtlijnen en algemene kwaliteitscriteria gelden daarbij als uitgangspunt.

4.6

Na beëindiging van het behandeltraject, kan deze worden afgesloten met een eindrapportage. Indien het traject door een derde partij wordt betaald, beslist u zelf of de derde het rapport mag ontvangen.

Artikel 5. Verplichtingen cliënt

5.1

Cliënt is verplicht naar beste weten inlichtingen te verschaffen en medewerking te verlenen ten behoeve van de behandeling;

5.2

Indien cliënt niet bereid is bepaalde adviezen van de behandelaar te volgen, zal hij dit met hem bespreken, althans hem dit mededelen;

5.3

Cliënt zal zich op verzoek van de behandelaar identificeren;

5.4

Wanneer cliënt verhinderd is een afspraak van de behandelaar na te komen, dan zal hij de afspraak tijdig, dat wil zeggen minimaal 24 uur van tevoren afzeggen. Afspraken die niet of te laat worden afgezegd, zullen in rekening worden gebracht.

Artikel 6. Betalingsvoorwaarden

6.1

Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelovereenkomst en overige overeenkomsten tussen u als cliënt en Hekman & Kosters;

6.2

De cliënt is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de volledige betaling van de aan de cliënt of namens de cliënt verleende diensten. Ook als een andere opdrachtgever de opdracht tot behandeling heeft verstrekt;

6.3

De declaratie voor verzekerde behandelingen wordt rechtstreeks naar de verzekeraar/en of werkgever gestuurd. Mocht de verzekeraar en/of de werkgever, om welke reden dan ook, niet overgaan tot (volledige) betaling, dan is de cliënt aan wie de zorg is verleend c.q. de cliënt in wiens opdracht de zorg is verleend gehouden de factuur zelf te betalen;

6.4

Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht;

6.5

Betaling voor de behandelingen dient binnen veertien dagen na de factuurdatum te geschieden. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het Hekman & Kosters vrij om incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal alsdan ook wettelijke rente worden gevorderd. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de cliënt.

Artikel 7. Kwaliteit en klachten

7.1

De praktijk voldoet aan de wettelijke verplichtingen met betrekking tot kwaliteit. Alle Behandelaars binnen onze praktijk zijn geregistreerd in het NIBIG register, waardoor tevens de registratie volgens de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg is gewaarborgd.

7.2

Klachten over de behandeling kunnen indien de behandelaar en de cliënt deze niet kunnen oplossen worden ingediend bij de onafhankelijke geschilleninstantie welke een bindende uitspraak doet.

Contactgegevens:

NIBIG-Geschilleninstantie

Haven West 9

7731 GS Ommen

klachten@nibig.nl

Artikel 8. Aansprakelijkheid

8.1

Hekman & Kosters is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door dat is uitgegaan van de door cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

8.2

Hekman & Kosters is niet aansprakelijk voor uit een opschorting van behandelingen en/of dienstverlening voor de cliënt voortvloeiende schade, indien die opschorting het gevolg is van het verzuim van cliënt om tot tijdige betaling van de declaraties van de praktijk over te gaan;

8.3

Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte behandelingen en/of dienstverlening geen rechten ontlenen. De cliënt vrijwaart Hekman & Kosters tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door Hekman & Kosters ten behoeve van de cliënt verrichte behandelingen en/of dienstverlening;

8.4

Hekman & Kosters is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van met betrekking tot de overeenkomst door derden verrichte behandelingen en/of dienstverlening;

8.5

Overigens is iedere aansprakelijkheid van Hekman & Kosters voor schade die voortvloeit uit, of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad, of die is gebaseerd op enige andere rechtsgrond, beperkt tot het door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van Hekman & Kosters te dier zake uitgekeerde of uit te keren bedrag, vermeerderd met haar eigen risico onder die verzekering, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld;

8.6

Beperkingen van aansprakelijkheid ten gunste van Hekman & Kosters strekken ook ten gunste van werknemers en niet-ondergeschikte vertegenwoordigers en hulppersonen van Hekman & Kosters;

8.7

Alle aanspraken van cliënt vervallen twaalf maanden na het moment, waarop de betrokkene bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze vorderingsrechten of andere rechten of bevoegdheden;

8.8

Als de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, is iedere aansprakelijkheid van Hekman & Kosters beperkt tot het bedrag met een maximum van € 1.000,00, dat voor de behandelingen en/of dienstverlening is betaald, in de zaak in verband waarmee de schade is ontstaan voor de cliënt;

8.9

Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte behandelingen en/of dienstverlening geen rechten ontlenen. De cliënt vrijwaart Hekman & Kosters tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door Hekman & Kosters ten behoeve van de cliënt verrichte behandelingen en/of dienstverlening.

Artikel 9. Intellectuele eigendomsrechten

9.1

Het is cliënt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet toegestaan door of namens Hekman & Kosters geproduceerde adviezen, contracten of andere voortbrengselenvan de geest al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren en/of te exploiteren.

Artikel 10. Archivering

10.1

Hekman & Kosters zal het tijdens de uitvoering van de behandelingen en/of dienstverlening gevormde dossier gedurende tenminste 5 jaar na beëindiging van haar behandelingen en/of dienstverlening en sluiting van het dossier bewaren;

10.2

De financiële gegevens worden tenminste gedurende 7 jaar bewaard;

10.3

Met het verstrijken van de in het eerste lid genoemde periode is Hekman & Kosters gerechtigd om het dossier te vernietigen;

10.4

Op verzoek van de cliënt kan binnen de in het eerste lid genoemde termijn het dossier tegen vergoeding van de werkelijk te maken kosten worden gelicht uit het archief.

Artikel 11. Privacy en Algemene Verordening Gegevensbescherming

11.1

De praktijk voldoet aan de wettelijke verplichtingen met betrekking tot geheimhoudingsplicht en persoonsregistratie richtlijnen. Tevens is uw privacy gewaarborgd met betrekking tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

11.2

Uw behandelaar houdt een registratie bij van uw medische en persoonlijke gegevens. Op deze registratie is de wet op de Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de cliënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd.

11.3

Naast de behandelaar die u behandelt, heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens, die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere behandelaars in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht;

11.4

U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelaar verzoeken deze te wijzigen;

11.5

Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in uw dossier opgeslagen;

11.6

Teneinde onze dienstverlening verder te kunnen ontwikkelen en op een hoog peil te houden moet er wetenschappelijk onderzoek worden verricht. Daarvoor is het onder meer noodzakelijk dat er statistieken worden opgesteld. Als uw gegevens daarvoor worden gebruikt zullen deze, om uw privacy te waarborgen, niet tot u persoonlijk herleidbaar zijn (anoniem). Als u er bezwaar tegen heeft dat uw gegevens voor (anoniem) wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt kunt u dat mededelen aan uw behandelaar;

11.7

Gegevens van de cliënt worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt;

11.8

Nadat de cliënt behandeld is, worden de gegevens 5 jaar zodanig gearchiveerd dat alleen een beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien. Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.

11.9

Meer informatie over hoe we omgaan met uw gegevens kunt u vinden in het Privacyreglement op de website www.hekmankosters.nl.

Artikel 12. Klachten- en geschillenregeling

12.1

De praktijk beschikt over een interne klachtenregeling. Een afschrift van deze klachtenregeling is bij de praktijk op te vragen;

12.2

Hekman & Kosters neemt deel aan de klachtenregeling van het NIBIG.

Artikel 13. Toepasselijk recht en forumkeuze

13.1

Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing;

13.2

Deze algemene voorwaarden zijn geldend vanaf 1 september 2022 op de lopende behandelingen en/of dienstverlening en nieuwe behandelingen en/of dienstverlening die Hekman & Kosters uitvoert en/of levert.

Versie 2022

Merel van den Berk

Cogmed Coach

In 2018 ben ik gestart met mijn bachelor Psychologie aan de Universiteit Leiden, waar ik mij drie jaar lang op heb gericht. Ik ben verheugd te kunnen zeggen dat ik deze bachelor succesvol heb afgerond in 2021.

Momenteel ben ik druk bezig met mijn masteropleiding Klinische Neuropsychologie. Binnen deze studie voer ik onderzoek uit naar een alternatieve behandelingsmethode voor mensen met autisme. Mijn focus ligt op het verkennen van nieuwe mogelijkheden om de symptomen en klachten van autisme te verbeteren. Na succesvol afronden van mijn masteropleiding Klinische Neuropsychologie, mag ik mezelf officieel Basispsycholoog noemen.

Het verlangen om mensen te helpen en hun klachten te verminderen is iets wat ik altijd al heb gehad. Ik ben graag een luisterend oor voor anderen wanneer zij worstelen met problemen en ik wil hen graag ondersteunen in hun proces.

Naast mijn studie heb ik ook ervaring opgedaan als psychologisch medewerker bij onze collega Karin Hermelink. Hier heb ik geholpen met het afnemen van intakes en vragenlijsten. Deze ervaring heeft mijn vaardigheden als professional versterkt en me meer inzicht gegeven in de praktijk.

Ik kijk ernaar uit om mijn kennis en ervaring verder uit te breiden en mijn bijdrage te leveren aan het verbeteren van het leven van mensen. Het is mijn passie om anderen te helpen en ik zie ernaar uit om dit bij Hekman & Kosters voort te zetten.

J. Verwij

Migraine

”Ik had ongeveer maandelijks een heftige Migraine (2 dagen op bed). Na een paar behandelingen van Giacomo in 2013 is dit afgenomen naar ongeveer eens in de 2 jaar.

Ook heb ik ontdekt en geleerd hoe ik mijn migraines kan voorkomen, een opkomende migraine eerder te herkennen en weet ik nu goed hoe ik de oorzaken kan aanpakken en wat ik kan doen om de effecten te minimaliseren of zelfs te voorkomen.

De enkele keer dat ik nog een migraine krijg, is het minder heftig, en ben ik er meestal met een paar uurtjes weer vanaf en op de been.

Dit heeft mij heel erg geholpen en had ik 20 jaar eerder moeten ontdekken. Ik kan Hekman & Kosters alleen maar aanbevelen!”

R. Ten Hove

Migraine

”Al meer dan 15 jaar heb ik last gehad van migraineaanvallen van 1 of meerdere dagen. Nadat ik in 2012 een burn out heb gehad heb ik daarnaast ook heel veel andere hoofdpijnklachten erbij gekregen. Tot ik op een gegeven moment elke dag hoofdpijn en zeker 2x per maand migraine had. Uiteindelijk heb ik via de huisarts een doorverwijzing gekregen voor de hoofdpijnpoli bij het zgt. Via de neuroloog kreeg ik medicatie die zeker heeft geholpen, maar steeds maar voor een bepaalde tijd. Mijn hoofdpijn kwam voornamelijk uit hoge spierspanning in de nek en rug maar een oorzaak werd niet gezocht.

Bijna alle therapieën die er zijn om spierspanning en/of hoofdpijn te verminderen heb ik geprobeerd. Niets hielp afdoende en ik was best wel ten einde raad tot mijn vader het krantenartikel van Hekman en Kosters zag in de lokale krant.

Sinds afgelopen mei (2021) ben ik proefpersoon voor de therapie van Hekman & Kosters en ik heb op dit moment al meer dan een maand geen migraineaanval meer gehad, ook de dagelijkse hoofdpijn is met zeker 70% afgenomen en ik heb bijna geen last meer van een hoge spierspanning in de schouders/nek. Intussen heb ik zelfs de medicatie afgebouwd!

Ik ben heel blij en dankbaar dat deze therapie op mijn pad is gekomen en had niet verwacht dat deze resultaten behaald konden worden. Ik mag nog steeds hopen op nog meer verbetering waarbij ik helemaal van de hoofdpijnklachten af kom, maar ben op dit moment al heel blij en dankbaar voor het behaalde resultaat.

Wat mij ook heel erg positief verrast heeft is de aandacht voor het hele plaatje, er werden vragen gesteld, ik kon mijn verhaal kwijt en er wordt echt naar een oorzaak gezocht. Ik hoop dat deze therapie veel bekendheid krijgt en ook via huisartsen en arbodiensten onder de aandacht wordt gebracht bij patiënten want veel mensen leggen zich er maar bij neer dat er toch niks aangedaan kan worden….

Daarom mijn advies om als u dit leest, en u uw eigen situatie hierin herkent, zeker een afspraak te maken. Met de resultaten die behaald worden zou ik het zeker een kans geven!”

T. Jaarsma

Migraine

”Voor de behandelingen had ik zeker iedere twee weken wel een migraineaanval, wat mij ook zeker belemmerde in het dagelijks leven. Na de 6e behandeling heb ik vrij wel geen migraine aanvallen meer gehad. De behandelingen waren voor mij dan ook boven verwachting goed. Ik kreeg ook oefeningen die ik thuis mocht gaan doen, om zo de migraine (preventief) voor te zijn. De communicatie onderling verliep ook heel goed, er werd dan ook echt naar mij en mijn pijn geluisterd. De manier van behandelingen vond ik heel prettig, door de bepaalde oefeningen die ik moest doen, kon ik precies aangeven waar mijn pijn zat en op basis daarvan werd er verder gekeken. Ik zou de behandelingen een ander dan ook zeker aanraden!”

– 14 maanden migraine vrij –

”Het is voor mij nu al 14 maanden geleden dat ik de laatste behandeling heb gehad bij Hekman & Kosters. En tot op de dag van vandaag heb ik geen migraine meer gehad. Ook voor de langer termijn zijn de behandelingen effectief, ik ben nog steeds tevreden!”

– 24 maanden migraine vrij –

Doordat ik geen last meer heb van migraine, kan ik een stuk onbezorgder mijn leven leiden. 
Ik kan nu veel geruster dingen doen en weggaan van huis, zonder bang te zijn dat ik last krijg van de migraine!
Voor de mensen om mij heen is het ook een hele opluchting, want ook zij moesten er rekening mee houden, op de momenten dat ik migraine had en dat hoeft niet meer!

M. Velthuizen

Migraine

”Bij jullie in behandeling geweest nadat ik met Giacomo in gesprek kwam bij de Java toren (waar jullie toen gevestigd waren).

Toen vroeg ik aan Giacomo of die nek en hoofdpijn waar ik last van had misschien migraine zou kunnen zijn, had namelijk al jaren last van hoofdpijn en dan voornamelijk links en achter mijn linkeroog.

Uiteindelijk een intake gesprek gehad en daarna een traject gestart met 5 á 10 behandelingen en moet zeggen tot nu toe geen last meer van hoofdpijn. Na jaren last te hebben gehad bij fysio gelopen en manuele therapie en noem maar op welke behandeling ik niet heb geprobeerd. Dit was dus ook voor mij zoiets van ik probeer het wel en ook dit zal niet werken(dacht ik) maar ik kan het iedereen aanraden.

Super blij mee dat ik dus echt na jaren eindelijk van die vervelende nare hoofdpijn af ben. Giacomo en Vincent super bedankt en raad het iedereen aan die klachten heeft.”

A. Heimink

Migraine

”Sinds mijn 14e bijna dagelijkse hoofdpijn als aanloop op gemiddeld 1 zware migraine aanval in de week. Eigenlijk al van alles geprobeerd, meerdere cocktails medicatie, oefentherapie, manuele therapie, uitstapjes naar de neuroloog, etc. Het hielp een beetje, maar de klachten en aanvallen waren nooit weg. Via mijn zwager kwam ik in contact met Hekman & Kosters. Heel eerlijk had ik hier niet veel van verwacht, aangezien ik al van alles geprobeerd had en me erbij neergelegd had dat dit het zou zijn en ik hiermee moest leren leven.

Maar het tegendeel gebeurde. Na de 1e behandeling kreeg ik een gigantische migraine aanval, maar de dagen erna had ik geen hoofdpijn. Meerdere behandelingen volgenden en ik zat te wachten tot mijn volgende migraineaanval. We zijn ondertussen meer dan een jaar verder en ik wacht nog steeds. Het begint eindelijk een beetje te wennen dat mijn leven niet meer gedomineerd wordt door hoofdpijn en migraine.

Zodra ik merk dat ik hoofdpijn krijg, kan ik door middel van de simpele oefeningen die ik geleerd heb, meteen zorgen voor ontspanning, waardoor de hoofdpijn niet doorzet. Het heeft mijn leven veranderd! Ik kan het dan ook alleen maar iedereen aanraden, ook al heb je voor je gevoel alles geprobeerd, geef dit een kans! Het is het waard!”

– 12 maanden later –

”Niet verwacht, maar voor het eerst sinds ik migraine heb is mijn medicatie over datum! Hoe bijzonder, nu meer dan een jaar Migrainevrij!”

A. Lucassen

Migraine

”Ongeveer 8 jaar geleden had ik mijn eerste migraine aanval en dit was een aardige schok voor mij.

Hoofdpijn en vlekken voor mijn ogen weerhielden mij ervan om een groot gedeelte van mijn dagelijkse werk uit te voeren en sommige aanvallen had ik ook last van het verlies van mijn spraak en motorfuncties.

Dit bleef over de jaren steeds meer voorkomen tot op het punt dat ik het meerdere keren per maand kon verwachten en als het gebeurde was ik vaak de hele dag inactief zelf werd mij altijd gezegd door vrienden en familie dat dit iets is wat niet te voorkomen was en dat ik het maar moet afwachten in een donkere kamer met 2 paracetamol.

Na jaren dit zo te hebben gedaan ten kosten van werkuren, schooldagen en activiteiten met mijn familie en vrienden hoorde ik uiteindelijk van mijn zus die al in een proeftraject van Hekman en Koster zat dat dit haar had geholpen met haar migraine aanvallen. Zo had ik ook een afspraak geregeld. Al snel na 2 of 3 behandelingen voelde ik al direct verandering. Mijn schouders en nek waren een stuk minder strak en mijn migraine aanvallen waren verminderd beide in duur en aantal. Nu na minder dan 10 behandelingen zijn mijn migraine aanvallen bijna verdwenen en de duur van de aanvallen verminderd naar 30 to 45 minuten max.

Door de behandelingen en het traject dat ik mocht volgen is mijn levenskwaliteit echt stukken verbeterd en hoef ik niet meer bang te zijn elke keer als ik wat leuks wil doen of naar werk ga. Echt een super fijne manier van doen en laten, van het plannen en regelen van de behandelingen tot de nazorg en vriendelijkheid. Er werd echt naar me geluisterd en mijn vragen werden op een begrijpelijke manier beantwoord.

Aan iedereen die hulp zoekt met soortgelijke klachten raad ik echt aan om aan te kloppen bij Hekman en Koster, je zult er geen spijt van hebben.”

M. Meijer

Migraine

”Ik werd door een bekende getipt om met mijn migraineklachten bij Hekman & Kosters langs te gaan. Dat is erg goed bevallen! Voorheen had ik 1 a 2 migraine periodes per maand, en vanaf de eerste behandeling is dat helemaal gestopt. Ben nu na enkele behandelingen (voorlopig) uitbehandeld. De toekomst zal leren of de migraine voorgoed weg is, of dat ik nog een keertje terug moet komen.

Hekman & Kosters stelt de klant centraal en neemt (oog vage) klachten serieus.

Vanuit zakelijk perspectief dan tenslotte, een no brainer, aangezien de consultatie kosten niet op wegen tegen de absentie dagen.”

E. Hoogenraad

Migraine

”Hoofdpijn en migraine zijn voor mij helaas al zolang ik me kan herinneren een onderdeel van mijn leven. In periodes heb ik meer of minder vaak aanvallen, voor zover ik dacht beïnvloed door stress, overprikkeling en/of slaaptekort. Echter heb ik ook aanvallen wanneer ik “alles goed doe”: weinig of geen stress, rust, voldoende slaap. Migraine was daardoor ongrijpbaar voor mij en ik werd er wanhopig van. Net als het goed leek te gaan en ik dacht dat ik het antwoord had gevonden, kwam de volgende aanval. Er was geen touw aan vast te knopen.

Al op mijn twaalfde had ik een hoofdpijndagboek wat ik bij hield, wat ik periodiek weer oppakte, zonder ooit een duidelijk patroon te kunnen ontdekken. Ik kreeg een triptaan voorgeschreven en veel later een bètablokker om hopelijk aanvallen te voorkomen. De triptaan hielp maar af en toe en de bètablokker leek wel te zorgen voor iets minder aanvallen, maar nog steeds had ik ze vaak. Ik slikte magnesium, wat wel een beetje leek te helpen tegen de ernst van de aanvallen, maar niet de frequentie.

Een familielid stuurde me een artikel van Hekman en Kosters door. Hij had zelf een positieve ervaring gehad met hen en dat overtuigde me om het te proberen.

De behandelingen waren intensief maar heel waardevol. Er werd goed naar me geluisterd en ik leerde om beter mijn lichaam aan te voelen. Veel spanning die ik blijkbaar in mijn lichaam had merkte ik zelf helemaal niet op, tot het al te laat was. Tijdens de behandeling kreeg ik oefeningen aangeleerd om die spanning weg te laten vloeien. Het was een zoektocht van beide kanten, ieder lichaam en iedere migraine is blijkbaar anders. Daar was veel tijd en aandacht voor, waar ik heel dankbaar voor ben. Als migrainepatiënt heb ik helaas de ervaring gehad dat je klachten vaak niet serieus genomen worden of dat er “nou eenmaal niet veel aan te doen is”. Hekman en Kosters accepteren dit niet en gaan echt uitgebreid op zoek naar de oorzaak van je klachten. Dit was ontzettend fijn, ik voelde me serieus genomen en de ernst van mijn klacht werd erkend.

Hoewel ik denk dat ik nooit 100% van mijn hoofdpijn en migraine af zal komen, heb ik dankzij Hekman en Kosters handvatten gekregen om aanvallen te voorkomen. Ik had nooit verwacht dat er zulke duidelijke fysieke symptomen gepaard zouden gaan met mijn migraines, symptomen waar ik daadwerkelijk wat aan kan doen. Het heeft mijn ogen geopend.

Ik ben Hekman en Kosters ontzettend dankbaar voor de behandelingen en de grip die ik daardoor heb gekregen op mijn leven. Ik ben ook zelf mijn klacht meer gaan erkennen en ben me bewuster geworden van mijn eigen lichaam en grenzen. Ik raad iedereen met migraine aan om deze behandeling een kans te geven. Wie weet vind je eindelijk het antwoord!”

– 14 maanden migraine vrij –

”Het is inmiddels al meer dan een jaar geleden dat ik in behandeling was bij Hekman & Kosters, en ik ben ontzettend dankbaar te kunnen zeggen dat ik nog steeds geen ernstige aanvallen meer heb gehad.
Helemaal zal migraine nooit over gaan, maar omdat ik nu veel beter ben in de signalen herkennen én weet wat ik dan kan doen, heb ik zelden meer aanvallen.
Hopelijk blijft het zo in de toekomst, maar ik kan in ieder geval met zekerheid zeggen dat het nu al meer dan een jaar goed blijft gaan.”

– 24 maanden migraine vrij –’

”Omdat ik migraines beter aan voel komen en weet dat ik iets heb om de aanval te stoppen, durf ik meer te gaan leven. Ik hoef niet meer bang te zijn om ergens naar toe te gaan als ik niet voldoende geslapen heb, of om naar meerdere evenementen/drukke dagen achter elkaar te plannen waar ik overprikkeld van kan raken (=voor mij een hoog risico op migraine). Ik hoef haast nooit meer iets af te zeggen vanwege mijn migraines. Maar het belangrijkste: ik hoef nu al een paar jaar niet meer die extreme pijn te ervaren (wat 9-10 was, is nu maximaal 6-7 geworden qua pijnniveau). Een combinatie van preventieve medicijnen, goed werkende noodmedicatie en jullie behandelingen zorgen ervoor dat ik niet alleen minder aanvallen heb, dat ik ze ook beter en veel eerder herken en ze daardoor ook op tijd kan stoppen. Wat jullie behandelingen me daarin vooral gebracht hebben is het lichaamsbesef, het bewust zijn van mijn eigen spanning. Soms betrap ik mezelf op een bepaalde houding waar ik opeens mijn nek begin te voelen (wat ik vroeger pas merkte als het al “te laat” was), en kan ik met het aanpassen daarvan en de oefeningen zorgen dat het niet doorslaat naar migraine. Soms word ik al wakker met een hele specifieke pijn in mijn nek, die tijdens de test duidelijk voelbaar is. Dan weet ik dat het migraine zal gaan worden. Helaas is het dan niet meer met oefeningen op te lossen, maar als ik dan mijn medicatie al inneem gaat de aanval over voordat de pijn begint. Danzij het lichaamsbesef herken ik die pijn dus als iets wat migraine zal gaan worden.

Natuurlijk kan ik niet alles perfect voorzien, maar ik ben niet meer zo bang voor de migraines dat het me laat beperken in het leven. Ik weet wat ik moet doen als het dreigt mis te gaan en ik kan daardoor eigenlijk gewoon alles wat ik wil gewoon doen. Zo ben ik net anderhalve week naar Italië geweest op een super intensieve maar super gave reis, iets wat ik een paar jaar terug echt niet had aangedurfd! Ik ben dus heel erg blij en gun dit echt iedere migrainepatient.”

I. van Muijden

Migraine

”Na dagelijks hoofdpijn en migraine te hebben gehad al 25 jaar ben ik eindelijk van mijn hoofdpijn/migraine af. Het is haast niet te geloven maar toch waar.

Mijn huisarts gaf mijn migrainepillen die na een half uur ging werken waar ik heel moe van werd. Het was een vreselijke tijd en ik was altijd bang dat ik mijn pillen zou vergeten mocht ik dan een aanval krijgen dan was ik totaal uitgeschakeld. Wij hebben een schildersbedrijf met de familie en we hebben altijd wel wat te doen.

Mijn dochter is op internet gaan zoeken of er toch nog iets gevonden kon worden om het leven wat meer leefbaar te maken en dat is gelukt. Ze kwam bij Hekman en Kosters.

Mam je moet dit eens gaan proberen. Zo gezegd zo gedaan. Na de intake ondervond ik al verbetering en na 1 behandeling was ik van mijn hoofdpijn af. Wie had dit kunnen geloven, ik niet in ieder geval.

Ik ben zo blij dat ik toch naar deze therapeut ben gegaan. Ik raad iedereen aan met migraine om dit te doen.”

D. Spannenburg

Aspecifieke pijnklachten

”Al zolang ik mij kan herinneren heb ik een hele hoge spierspanning in mijn nek en schouders. Als gevolg hiervan had ik vaak hoofdpijn en tintelingen in mijn armen en vingers. Ik kon ’s nachts niet op mijn zij liggen en zelfs bij het ‘bankhangen’ kreeg ik dove armen en vingers als ik niet helemaal rechtop zat. Jarenlang ben ik behandeld door fysiotherapeuten en masseurs tot homeopaten en podotherapeuten aan toe die met een scala aan technieken en instrumenten als dry-needling, deep tissue massages, oefeningen en middeltjes poogden de symptomen te verlichten.

De verlichting was echter vaak van korte duur en een duurzame oplossing leek niet mogelijk te zijn. In 2021 kwam ik terecht bij Hekman & Kosters, die aangaven met een innovatieve techniek aspecifieke pijnklachten te kunnen behandelen. Ik startte mijn traject hier met het invullen van een uitgebreide vragenlijst en in een intakegesprek werden alle aspecten van mijn pijnklachten belicht en uitgevraagd. Alleen deze benadering zorgde er al voor dat ik met een veilig en vertrouwd gevoel het traject inging.

Al na 2 à 3 behandelingen merkte ik een verschil in mijn nek en schouders, mijn mobiliteit werd beter en de aangedane gebieden soepeler en beweegbaarder. Ook kwam de hoofdpijn/migraine minder vaak op en kon ik beter zitten en liggen zonder pijn en tintelingen. Dit effect werd na elke behandeling beter voelbaar.

Verder werd ik niet alleen fysiek behandeld, ik kreeg tijdens de sessies namelijk ook kleine lesjes in anatomie en uitgebreide uitleg over hoe de spierstructuren in elkaar zitten en invloed op elkaar hebben en zo diverse klachten kunnen veroorzaken. Door deze kennis te koppelen aan simpel uit te voeren oefeningen voor thuis kon ik zelfs mijn eigen behandelaar worden op momenten waarop dit nodig was.

Na afronding van het traject kwam ik tot de conclusie dat ik sinds de klachten begonnen nog nooit zo weinig last had gehad van de ergerlijke symptomen waarmee ik al jaren liep. Op momenten dat het toch weer de kop opsteekt kan ik zelf een aantal simpele oefeningen uitvoeren waarbij de pijn weer snel onder controle is. Kortom, ik kan Hekman & Kosters aan iedereen aanraden!”

E. Boertje

Pijnklachten na een ongeval

”Twee jaar na mijn auto ongeluk ben ik bij Hekman & Kosters in behandeling gekomen. Voordat ik hier kwam heb ik 2 jaar lang fysiotherapie gehad en maandelijks door een manueel therapeut gezien en behandeld, dit zorgde ervoor dat ik even van de pijn verlost was maar het kwam altijd weer terug. Toen ik hier kwam had ik eindelijk het gevoel dat mijn klachten begrepen werden en werd het ook duidelijk dat het niet allemaal ‘tussen mijn oren zat’, zoals ik vaker gehoord heb.

De afgelopen jaren ging het op veel vlakken minder, zo ben ik weer een opleiding gaan doen richting de kant van begeleiden omdat de zorg veel te zwaar werd. De behandelingen zijn echt positief uitgepakt, mijn klachten zijn zo goed als weg en de klachten die er nog zijn kan ik zo goed als onder controle houden met oefeningen die ik meegekregen heb.

Mocht je soortgelijke klachten hebben zou ik zeggen, geef Hekman & Kosters een kans en je zal positief verrast worden!”

L. van Rijn

Pijnklachten na een ongeval

‘’Twee jaar geleden ben ik van achteren aangereden in mijn auto. In eerste instantie leek het allemaal wel mee te vallen, ik had wat pijn in mijn nek en een stijf gevoel in mijn schouders en rug en dacht dat gaat vanzelf wel over. Het ging alleen niet over en na verloop van tijd werden de klachten alsmaar erger. Ik kreeg steeds meer pijn in mijn nek en schouders, hoofdpijn en ook last van tintelingen en verdoofd gevoel in mijn armen en handen. Mijn rug ging ook steeds meer zeer doen en soms straalde dat uit naar mijn benen. Uiteindelijk moest ik stoppen met werken en op een gegeven moment ging de verzekeraar ook ineens moeilijk doen over van alles en nog wat. Ik regelde alles zelf en werd er doodmoe van. Achteraf had ik beter meteen na het ongeluk advies kunnen inwinnen over de mogelijke financiële, juridische en gezondheidsgevolgen want dat heb ik erg onderschat.

Voor de pijnklachten heb ik van alles geprobeerd, fysio, dry needling, oefentherapie maar niks hielp. Op een gegeven moment werd er gezegd dat het waarschijnlijk “tussen de oren zat ” en heb ik psychotherapie gehad en een soort van fitness om “mijn belastbaarheid te verhogen”. Maar de pijnklachten gingen niet weg!

Pas na lange tijd kwam ik terecht bij Hekman & Kosters. Een specialist in het behandelen van pijnklachten na een ongeval. Hun behandeling heeft mij heel veel gebracht want ik heb nauwelijks nog pijn en met een aangeleerde oefening kan ik die steeds makkelijk en snel weer weg krijgen. Zij hebben mij ook geholpen met het vinden van een advocaat die voor mij uiteindelijk een goede schadevergoeding hebben geregeld. Ook heb ik alle gemaakte kosten terug gekregen. Bij Hekman & Kosters had ik een fijn centraal aanspreekpunt, zij regelden vrijwel alles voor mij en hadden nauw contact met mijn advocaat. Zo hoefde ik zelf niet meer zoveel te doen behalve mij te richten op mijn herstel. Ik kan het iedereen aanraden!’’

E. van der Laan

Aspecifieke pijnklachten

”Sinds 2006 heb ik last van chronische rugklachten in het SI-gebied waarvoor ik 5 verschillende ziekenhuizen en nog veel meer specialisten heb bezocht. Niemand kon een oplossing bieden, alleen maar symptoombestrijding middels zware medicatie en pijnbestrijding met injecties via een pijncentrum. In 2022 zag ik via facebook een bericht van Hekman & Kosters. Ik besloot dit een kans te geven. Niet geschoten is altijd mis, nietwaar?

Eerst contact gehad met Vincent Hekman, de problemen besproken en de mogelijkheid van de gratis intake. Die kon al snel plaatsvinden. Binnen een week mocht ik al langskomen. Na een intake door Giacomo Kosters was nog niet duidelijk wat nou het daadwerkelijke probleem was. Wel kreeg ik van alle manipulatie nog veel meer pijn. Daarom werd door Hekman & Kosters een tweede intake aangeboden om te proberen de pijn weer te kalmeren, dat overigens goed lukte. Daarop zijn de behandelingen doorgezet.

We zijn inmiddels ruim een half jaar verder, van mijn onderrug (de primaire klacht) heb ik geen last meer. Maar daarnaast had ik al langere tijd in de nachten pijn op andere plaatsen waardoor ik elke nacht om de 1 à 1,5 uur wakker werd. Inmiddels is ook dat behandeld en kan ik weer een hele nacht slapen zonder pijn. Het gaat zo goed dat ik de pijnmedicatie (sinds 2010) aan het afbouwen ben. Mijn hobby, motorrijden heb ik weer op kunnen pakken. Onlangs heb ik een motorvakantie naar Denemarken kunnen maken. Dat had ik een jaar geleden echt niet verwacht.

Vincent staat als ervaringsdeskundige de cliënten met raad en daad bij, is beschikbaar als je vragen hebt of wanneer je je verhaal kwijt moet. Hij gaat voor de cliënten door het vuur als dat nodig is. Giacomo is de behandelaar, hij stuurt je als hij dat nodig acht, door voor nader onderzoek. Maar het belangrijkste is dat hij met zijn behandelingen het leven weer de moeite waard maakt om te leven i.p.v. overleven.

Kortom, heb je onbehandelbare klachten, geef Hekman & Kosters een kans. Bij mij heeft het zeer goed uitgepakt. Ik ben ze beiden dan ook zeer dankbaar en heb mijn leven na ruim 17 jaar pijn weer op kunnen pakken. Wie wil dat nou niet?”

Karin Hermelink

Toegepast Psycholoog

Sinds 2014 ben ik met mijn eigen praktijk begonnen. Ik werk graag met mensen. Ik ben ervan overtuigd dat mensen over enorme veerkracht beschikken. De methodieken die ik gebruik zijn gericht op positieve gezondheid en het activeren van de veerkracht van mensen.

Ik heb een Master Toegepaste Psychologie afgerond. Ook volgde ik een 3-jarige beroepsopleiding tot Hypnotherapeut en een Leefstijlcoach opleiding. Vanuit mijn interesse en om mijn professionaliteit te bewaken, volg ik bijscholingen op het gebied van EMDR en eetstoornissen (o.a. aan de Nederlandse Academie voor Eetstoornissen).

Binnen mijn Master opleiding Toegepaste Psychologie heb ik o.a. onderzoek gedaan naar gedrag, motivatie, eetstoornissen en leefstijlpsychologie.

Bij Hekman & Kosters geef ik EMDR, Hypnotherapie en pas ik de Reducept Methode toe bij aanhoudende pijnklachten.

Frieda Eisen

Toegepast Psycholoog

Sinds 2015 ben ik werkzaam als therapeut, coach, docent en trainer. Mijn interventies komen vanuit de positieve psychologie en ik ben gecertificeerd om mindfulness en ACT aan te kunnen bieden. Ik geef deze therapie bij Hekman & Kosters op een positieve manier met een nuchtere aanpak en een persoonlijke benadering (op maat), waardoor je in staat bent om je leven weer in balans te brengen en te ervaren wat voor jou waardevol is in het leven.

Na de middelbare school en een studie bouwkunde heb ik vele jaren met plezier als interieurontwerper gewerkt. Rond 2004 veranderde er veel op privégebied. Daarna groeide de behoefte aan meer balans in mijn leven en rust in mijn hoofd. Nieuwsgierig geworden heb ik me opgegeven voor een therapeutische training, gebaseerd op ACT (Acceptance & Commitment Therapy).

Mijn passie voor mijn werk neemt toe door resultaten die ik zie en hoor tijdens de sessies. Heel bijzonder om getuige te mogen zijn van versterking van persoonlijke veerkracht; op een flexibele manier leren omgaan met obstakels die je tegen komt, zodat je kunt blijven investeren in de dingen die je écht belangrijk vindt.

Giacomo Kosters

IRP Behandelaar

Ongeveer tien jaar geleden ben ik gestart als sportmasseur en in de loop der jaren heb ik mijn vaardigheden verder ontwikkeld tot massagetherapeut. Vanaf het allereerste begin had ik als doel om met een grondige analyse en minimale handelingen goede resultaten te behalen. Het was belangrijk voor mij dat deze handelingen onmiddellijke verlichting van klachten zouden bieden, zodat het duidelijk was dat de verbeteringen te danken waren aan de behandeling. Door de jaren heen heb ik een combinatie ontdekt van bindweefselmassage en eenvoudige bewegingsoefeningen die ik op mijn eigen manier toepas. Met behulp van deze benadering kan ik verschillende aandoeningen effectief behandelen. Dit stelt mij en Vincent in staat om veel mensen te helpen die al geruime tijd rondlopen met uiteenlopende “vage” pijnklachten (SOLK).

Wat mij voortdrijft, is de overtuiging dat veel onoplosbare problemen wel degelijk effectief kunnen worden behandeld, en vaak zelfs volledig kunnen worden opgelost. Vooral wanneer deze problemen een grote impact hebben op het persoonlijke leven, voel ik een sterke drang om te helpen.

In de afgelopen jaren heb ik gemerkt dat veel mensen te maken hebben met langdurige pijnklachten en beperkingen die hun dagelijkse activiteiten en levenskwaliteit beïnvloeden. Het is erg vervelend om te zien hoeveel mensen jarenlang rondlopen met deze klachten, zonder de juiste behandeling te hebben gevonden. Dit heeft mij geïnspireerd om mijn kennis en vaardigheden verder te ontwikkelen, zodat ik een verschil kan maken in het leven van mensen die lijden aan dergelijke pijnlijke aandoeningen.

Mijn benadering combineert bindweefselmassage, een techniek die gericht is op het stimuleren van de doorbloeding en het bevorderen van de genezing van verkleefd en bekneld weefsel, met eenvoudige bewegingsoefeningen die ik speciaal aanpas aan de behoeften van elke individuele cliënt. Door deze combinatie van therapieën kan ik de onderliggende oorzaken van de klachten aanpakken en tegelijkertijd de symptomen verlichten.

De samenwerking met Vincent heeft mijn mogelijkheden als massagetherapeut aanzienlijk vergroot. Samen kunnen we meer mensen bereiken en hen de zorg en behandeling bieden die ze verdienen. Het is heel fijn om te zien wat wij voor mensen kunnen betekenen.

Vincent Hekman

Relatiemanager & Regievoerder

Ik ben een ondernemer en ik sta bekend als een echte probleemoplosser met een sterk sociaal bewustzijn. Het vinden van een oplossing voor de behandeling van SOLK (Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten) is ontstaan nadat ik zelf tien jaar heb moeten revalideren van SOLK.

Gedurende die tijd ben ik door verschillende medische specialisten en therapeuten gezien en behandeld, maar met weinig resultaat. Ik kreeg te horen dat ik “uitbehandeld” was of dat het probleem “tussen mijn oren” zat. Ik lag bijna de hele tijd in bed en kon alleen functioneren door zware pijnstillers te slikken.

Na jaren van revalidatie vond ik een behandelaar die langzaam maar zeker verbetering wist te brengen. Het was niet veel, maar onder de zwaarste medicatie kon ik weer wat activiteiten oppakken. In 2019 kwam ik in contact met Giacomo Kosters en uiteindelijk besloot ik in 2020 om door hem behandeld te worden. Daar boekte ik de grootste vooruitgang.

Sinds augustus 2020 zijn mijn nek- en hoofdpijnen beheersbaar geworden en dat na slechts vijf behandelingen. Ik hoef nu alleen af en toe wat paracetamol te gebruiken en slik ik geen zware pijnstillers meer. Dit heeft mij geïnspireerd om samen met Giacomo Kosters een praktijk op te zetten en op een “andere” manier te werk te gaan, om zoveel mogelijk mensen te helpen die “uitbehandeld” lijken te zijn.

Ondertussen heeft de praktijk zich ontwikkeld tot een behandelcentrum dat voornamelijk cliënten behandelt die klachten ervaren na een ongeval. Samen met een deskundig team zijn wij in staat om het verschil te maken. Dit is precies wat ik voor ogen had toen ik jaren geleden de sprong in het diepe waagde om mensen met SOLK te gaan ondersteunen en behandelen.